หลักสูตรนี้สำหรับครูและบุคลากรสังกัดการศึกษาเอกชน อาชีวศึกษา กศน. องค์กรปกครองท้องถิ่น และอื่นๆ ที่ไม่ใช่ สพฐ. (เท่านั้น) หากท่านเป็นบุคลากรสังกัด สพฐ. กรุณาไปที่เว็บไซค์ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (สวก.สพฐ.)

หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาชุดนี้ พัฒนาขึ้นสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับมอบหมายให้จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา ศึกษานิเทศก์ และนักวิชาการทุกคนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๕ และ ๖ และกฎกระทรวงกำหนดประเภทของสถานศึกษาและการดำเนินการของสถานศึกษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ ๒๕๖๑ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติดังกล่าว

ครูที่จบหลักสูตรนี้สามารถนำชั่วโมงที่ได้เรียนรู้ไปบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิชาชีพ หรือการทำวิทยฐานะ (เฉพาะบางสังกัด กรุณาเช็คข้อมูลกับต้นสังกัดของท่าน) ได้

ระบบจะปิดให้บริการชั่วคราว ในช่วงวันที่ 13 - 14 เมษายน เพื่อทำการปรับปรุง server

จะมีผลทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ในช่วงเวลาดังกล่าว

ขออภัยในความไม่สะดวก